_,---.
          __,--=--._       ,-'/   \
         ,-' ,-' `-.:.     ,'  \   \
        /  /:..   `:.____,--'   \_.  \
       ,' . /:::.    .\   ::.   , \:.. \
      ,' .:: |::::.    .\   ::. ,'  \:.. \      _
      /    \:::.     .\    :/  ____/::. )   __,-':
     / ,---._  \:..      .\   /_,-'_::::::__`-._,-'.::.__
     |/   `. .\::.      .\ __/,-// /`-  ::(_____,----'
     |:..   :.:\:..      \ /  // ;| ,-::::\
     |.....  ::\:\::..     .\| / ,\\   ,/:::::\
     \......  ::::\::..     \|/\ \\: . \| ...:..|
      \....    :\ \:::..    .|:\/-.____,-<  . |
      \..     \ \:::..    \:| //|///::</ /  |
       \.      \ \:::..   .X  // /:::./  . \
       \      \ \:::..   :|    '/ ::. /||\
        \      \ \:::.   .\    // . / '
        \      \ \:::.   .\    ''//'
         \      \ \:::.......\
         \      \ `.::..:....`.
          \      \  \:..:..... \
           \     \ /:`::::..... `.
           \.    |,:. /.::...  \
            \:.   |:. / \::...  \
          _,-<::.   /:. /  \::..   \
         ,':.    ,'/:./   \::..   \
        ,':.    ,' /:.|    \::..   \
       ,':.    ,'  |::|     `.::.   \
       /:.    ,'   /::\      \::.   |
      /.    ,'_ ,---':::.\___________\::.  |___
      /    ,'   `'      .:::::::\::.  .
     /    ,'               \::.  \
     /    /                \::.  \
    /   ,'                 \::.  \
  _,-:.   /                   )::.,--'\
  /:`._   /                   (-'#:....\
 /##:::`====                    \##:::::#|
 |######). .\                    |\###### /
 \######/:. .\                   L_)::###/
  \#####\::__,\                  /###::#::|
  |############:.                 (####::#::|
  |############:|                 \###:::::|
  |#####::::::::|                 \::::##:::\
  /#######:::::/                  `-----.__,
  `---'


                _____
              _,-'   `-._
             ,-' ...   ..`-._
            / ........  ,-\....`.
           ,'./././::::. /::)\ ... \
           |:/:/::|::::. /::/ |\___,-\
           \:|:|::|::::./:./ |::.::|:)
            \|:|::\::::/:. | /:. .:|/|
            |::::::::/:.. | /:. .:V:|
            ,|::::::/:::.. V:.   /:|
           /.\,::::/:::.. /:.   /::/
           /.::|::/:::... |:.   |:|
          / .::\:/:::::... |:.   \:/
        ,._/___,--V::::::... |:.    V
        \(:. ....\::::::....|:.   /
        //:. .:::::.\::::::...|:.   /
        |`-:_  ____,\:::::...|:.  /
        \___`-'___/ |::::::..|:.  /
       ,-'...:..'\  _\:::::..|:  /
       /:._,--:::::< / |.::::::|. /
      /::/,  ., `V // | .::::| /
      /:::\'` . \ _/:> |, .:::| /
      |::> ,.` _/:::> /  ...| (
      /:::-.`,-':::::| /    /  \
      `./\::::::::::://  . /:.  \
        \:::::(\\:/ /  .. |_,:. \
        \\\`\\   | .::. |_<:.  \
              | .:. |.<:.  \
              |  .  /:::.  |
              |    |\:.   \
              |   / \\:.  |
              |   / \\:.  \
              |   /  |.\:.  \
              |   /  \..\.  |
              |  /   |:|.  \
              |  (   |::\  ,-.
              / _,-|   \:\/ //:.\
             /,/,-`\\  |:(_\//:. )
             |/  .:|  /,/::\\.,-' \
             \,:. _._|  |/ .//   _\
            //\:-'  \,./\\`-/  _,-' \
            /:\/    \_|\\. _,-'    \
           /\/  _,---'-||----'      \
           /\\ ,-'    \|         |
          |  /      \-.___,-'._____,-'
          |`-'      |
          |_____,-._______|


         ######## #########
         #********##********#*
        #********************#
        #**********************#
       #***********************#
       #************************#
       #*************************#
       #*************************#*
       #**************************#
      #***************************#
      #*********************##**#*#
      #********************## #**##
      #****************####   #**#
     #************#####     #*#
     #**********##     ######**#
     #**********#     ###  ##*#
     #**********#*     ## #########
    #************#     # ##### # #
    #************#  ###  ######  ##
     ************# #####  #####  ###
     #***********# ## ## # #    ##
     #**********## # ###### #     #
    #************##  ###  # #    #
    #************# ######  # #    #
    #************# #####   # #    #
    #************#      # #    ##
    #************#      ####  ## ##  ### #
     #***********##      # ####  #*#  #**#### ##
     #***********# #      ##X###  #*#  #***### #*#
     #************##      ###XX#  ##*## #****#*#**#
     #************##     ##XXX#  ##***##**********#
     #************###    ######  # #****************#
      #*************###        # #****************#
      #**************####      #  #***************#
      #*************#######     #  #***************#
      #**********## #########  ###  #***************#
      #*********#   ###### ####    #*************#
      #********#    #####       ##****#*******#
   #    #******#    ######       ##*#########
  ###   #*****#     #####        #####  #
  #**# ## #******#     ######        #####  #
  #***#*# #*****#      #####         ##### #
 #*****# ##******#      ######        #####  #
 #*****##*******##      #######        ##### #
 #**************#       #######         ####  #
 #**************#       ########         #### #
 #**************#       #######         #### #
 #**************#       ########         #### #
  #*************#       ########          ### #
  #*************#       #########          #####
  #************#       ##########          #####
   ##**********#       ############         ######
    ###*****###       #############         #######
     ##### #       ###############        #######
         #       #################   #    ########
         #       ###################  #   ##########
         #       ##################### #   ##########
         #       ####################### #  ###########
         #       #########################  ############
         #       #######################################
         #       #######################################
         #       #######################################
         #       ######################################
         #       ######################################
         #       #####################################
         #       ####################################
         #       ##################################
         #       ################################# #
         #       ################################ #
          #       ################################ #
          #       ################################ #
          #       ################################ #
          #       ################################ #
          #      ##################################
          #       ################################
          #       ################################
          #       ################################
           #      ################################
           #      ################################
           #      ##############################
           #       #########################
           #      ######################
           #      ##################
           #      ###############
            #     # ##########
            #     #
            #    ##
            # ####
            ###


        .-''-''-.
       /  '-' .: __
   .._  / /|||\\ Y` `\
   |: `-.J /__ __.., )  |
   | .  ( ( ==|>== : )  |
   :  `.( )\ _L__ /( )  |
   \  \( )\\__//( )  |
    \  \ ):`'':( /  \
    -_  -.-  .'-'` ` . |
     `. :      . ' :
     )      :  /
     /  : /  _  : :
    @)  : | (@) | :
     \  /  \   / / 
     `i`   `---' /
      |      (
      |      \
     /  )     \
     |        \
     |        |
     \        |
     | `\__     \ 
     |  |#\ /    |
     |   \#Y     |
     |    |    /


HHHMXHMMMMMMX!?MMMHMMMMMMMMMMMMMMMMM9MMMMMMMM*M9MMMRRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 MMMX?MHHHXHMt!!?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMM*(xHS9MMHHMMMMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ?9HHHMMMMMMMHXXXXM??MMMMMMMMMMMMMSXtXM*!!*?:!XMMMMMM9HMMMMMMMRR$$$$$$$$$$$$$$$$$
 HMM??MMMMMMMM?99XXXXMMMMMMMMMM9MMMMH"~>!>>!!XMMMMMM?MMMMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$
 X9MHHHM9HMMMHXMMMMMMMMMMMMMMMMHX!!!!><!>>:XXMM!!!>~!?MM9MMNMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMM9MMMMMMHMMMMMMM!MMMMMMM?MMXX~`>~>>:XHMR!!>>>>>!?MMMN888M89R$$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMM9MMSSXHMMMMMMMMMHMMMHMMtXMMMX '>>>>!HNM!!>>>>>>!!MMN$$$$N$M988$$$$$$$$$$$$$
 MM?S9MMMMMMMMMMMSM%HHMMMMH????!MMX >>>XXMMXXXx>>:>!!!?MR$8$$$$$$$R$$$$$$$$$$$$$
 SHHMMMMMMMMMMMMMMHXXMMMMMHX!!!!X!" >>>!XMM%tMMHX>!XHHHXMM9$$$$$$$RM$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX!!X!" '> !HMMR!!?H?!>XMMM96MN8$$$$R$$MM$$$$$$$$$$$$$
 MMMMM9MMMMMMMMMMM?XMMMMMMMMH!?  : ~>!8MN?>>>>>>!??M?M#MM?8$$$8$$BM8$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMM@MMMMMMMHMMMM9MMMMM!! :>>:>xRM9!>>>>:::!!!!?!??X$$$$$$$$8$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMH~ >~~!:>XMM9>>>~!!!h!!>!!!!XW$$8$$$N$$$$$$$$$$$$$$$
 MM?XHMMMMMMMMMMMMM9MMX!XMM!X! >>>>!>MMMM:!>+nHXX!!!!!!XM$$M$$$$M$$$$$$$$$$$$$$$
 ?XHMMMMMMMMMMHMMMMMMMX!XMM!" >>>>!/tM9MMk>!~?MM%!!!!!!MM$RM$$B9@$$$$$$$$$$$$$$$
 HMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMH!?!"  >>>>>>!9RM8NN:>>!!?!!!!!!!MMMBN$$R$B8$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMRMMMMMMSHHXM*" >> >>>>>>>HMMM$$$Nix>!!!!!!XXXHXMTR$$8N$$$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMXMMMM?!M! >>>~ >>>>>>>MNMMM$$MMNXXHHHHHMMHM**#!#T#*$$$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMM?MMMM!!" ::>>> >>>>>>>>59MMMMRRMMX?MM**!!"!!!>>>>!!!##$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMM?MMMM!~ :>>>>>'>>>>>>>>MMRMMMMRM*M!!"!>>>>>>:::::>>>>>"*$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMXMMM! :>>>>>!~>>>>>>>>!!!!""!!>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!>>>>>>!*$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMHMM! >>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!>>>>>~$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMMX! '>>>>>>:~'>>>>>>>>::>>>>>>:>>::>>!!!!!!!!!!!!!!!>:>>>>?$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMM! :>>>>>>>!>:::>>!!!!!!!!!>>!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!:>>>>N$$$$$$$$
 M9MMMMMM??MMM:>>>>>>>:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!X!XX!!!!:>>>?$$$$$$$$
 MMMHMMMHXXHMS%>:>>>>>!!!>?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!XXXXHHHMX!!!!!>>>>?$$$$$$$
 MMMM?M9MMMMMMHMHnx::::::>>!>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HHMMMRMM!??!!!!!!:>>>?$$$$$$
 !9MMXHHM9M?MMMMMMMXHXXX!!!!!!!!!!!!!!!XXXXXHHX!!>>!!!??M???!!!!!!!!!!!>>>>$$$$$$
 HMMMMMMMMMtHMMM9MMHMMMMHHHHHHXXXXXXXHHHHMMMMMM!>!>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>?$RB$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH:>!>!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>?N$$$
 9XHMMM9M98MM88NNRMMMM8MMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!>!>!>>>>~!!~!!>!!~!!!!!>>>>>>$$$$
 MMMMMMM5MRMM$$8MMMMMMRRMMMMMMMMMM9MMMMMMMMMMMM~>>>>>>>>>>>>!>>!~>~!!!?>>>>>>#$$$
 MMMMMMMMMMSM8RMMMMMMMMMRMMMMMMM8@5MMMMMMMMMMMM`~:>>>>>>>>>>>!!!>>><:!!:>>>>>!$$$
 M9MMNMMMM@@NRMMMMMMMMMMMMMMMMMMR9MMMMMMMMMMMMH~>>>>>>>>>>>>>>!!:>>!!!!!>>>>>>$$$
 MMRMMMMHMRRMMMMM8MMMMM98@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:``>>>>>:>>>>>!!!!>!!!!!!>>>>>>9$$
 MMMMMMMMMMMMMMMM$N888M@$MRMMMMMMMMMMRMMMMMMMMM~ >>>!!!>>>>!!!!!!!!!!!!>>>>>>4$$
 MMMMMMMMMMMMMMMM8MRRRMMRRMMMMMMMMMMMM9RMMMMMMMc.>>>>>~!>:!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>!$$
 MMMMMM9MMMMMMMMM$MMMMMMMMMMMMMMM9NNMMMMMMMMMMMRk.>>>:>>>!!X!!!!!!!!!!~!>>>>>>!$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9M8NM$$$RRM5MMMRMMMMMh::X<>>~!!!!!!?!!!!!!<!>>>>>>>$$
 MMMM99HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRM8MRN$R$5MMMMMMMMMMMMMMMM.~>>>>:>!!!!!!!>>!!>>>>>>>$$
 M9MMMMMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMR$R8M$RBMMMMMM8MMMMMMMMMM!'`>>>!?!!!!!!>>>>!>>>>>>>R$
 MMMSMM?MMM9MMXMMMMMMM9MMM8MRMR$R$5$9NMMMMRMMMMMMMMMM >>>>>!>!!!!!!>>>!>>>>>>>$$
 HMMMMMHHMMMMHMMMMMMM5$885RM9@R$R$$9MMMMMMMMMMMMMMM9*:>>>>>>>!!!>>>>>>>~>>>>>>>$$
 MM9MMHMMMMMHMMMMMMM@$8R$MMMMRMRMRMMMMMMMMMMMMMMMMM"`~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMM98N$$N$MMMMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMM!  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>d$$
 MMMMMMMRMMMMMMMMM9BRRMMRMMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMM9Mf  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>$$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMM5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9MRMMM  ~`>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:R$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN9@NMMM  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>WB$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNM5#*""!!>:>>>>>>>>>>>:::>>>>>>>>>>>>$$$$
 MMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#!>:>>>>!!>>>>>>!::~!!!>:>>>>>>>>>d9$$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM****!!">>~!<!>>>>>>>>>>>!!>::!!!::>>>>>>.$$$$$
 M9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXM**"""``~::>>>>>>>!>>>>>~>>~!>::>!!!>>!!!>>>>>>`$$$$$
 MMMMMMMHHMM9MMMMMMMMM**"""`    > >>>>>>>>>>~>>>>>>>>>!!!>>:!!!!>!>>>>>>3$$$$$
 MMMMMMMMMMMHMMMM**"""      :>>>>>>>>:>>>>>!>>>>>>>::!!!!!>!!!!\>>>>>>8$$$$$
 MMMM9MMMHMM?*"""        '>>>>>>>>>!>>>>>>>>!>>>!!!:~!!!!!!!!!>>>>>>$$$$$$
 HMMMXMX*!"`  : >::>>~    >>>>>>>>>>>>>:>>>>>!!>:!!!!!>!>!!!!!!!>~>>!$$$$$$
 MMMMM!"   >'>>>>>~~    :>'>>>>>>>>>>>>:!!:>:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>!$$$$$$
 MMM%"  :>>>>>>>~~   :>>>>>>>>>!>>>>>!>>!>!!>!>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>!#$$$$$
 MMM  >>>>>>>~    :>>>>>>>>>>:!>>:::!!:>>>!!!!!!!!!!!!!?X!!!!!!!!!!>>!!#@$$$
 MMf >>>>>>~   >>>>>>>>>>>>>>!!!!>>!!!!!!>!:>?!!!!!!!!!!!!?H!!!!!!>!!>>!!>MT$$
 MMf `>>>>~  :>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>!!!?M9R
 MMk >>>~  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!?!!!!!!!!!!X!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>!!!!!TR$
 MMH `>> :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!X!XXXMX!!XX!!!!!!!!!!!!!!!>/!!!!?8$
 MMM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>~!!!!!!X!!!!!HHHMMMMMXX9XXX!!!!!XXXXX!!!!!!!!!!$B
 MMM<>>>>>>>>>>>>>::::::::>>:>>:<!!!!!XH!!!HMMM88888NNMMMMH!!!>!9MMMX!!!!!!!!!!MR
 MMMk:>>>>>>>>>>>!!!XX!!!!!!!!!!!!!XXXHMXXHMM$$$$$$$$$8MMMMX!!!!?MH!XX!X!!!!!!>*M
 MMMMk>>>>>>>>>>>>~!!?!!XXXXXXXXXXXHMMMMHMM9M$$$$$$$$$$8MMMM!!!!!MMH?HX?X!!!H!!!M
 MMMMH`>>>>>>>>>>>>>>>!!%HWW8WWW888MMMMBMMM$M$$$$$$$$$$$MMMMX!!!!?M9HMX!X!!!?!!!?
 MMMMM>>>>>>>>>>>>>>>>>>!!?$$$$$$$$MMMM$RMM$$$$$$$$$$$$$$MMMMX!!!>!!X!XMX!!!!!!!!
 MMMMM>>>>>>:>>>>>>>>>>>>!!?R$$$$$$$MMMMRMM99$$$$$$$$$$$$8MMMX!!!?>!XXM?XX!!!!!!!
 MMMMMk>>>>!!::>>>>>>>>>>~!!M$$$$$$$MMM8RMM9$$$$$$$$N$$$$$BMMMX!!!!>!XX!XX>!!!!!!
 MMMMMM>>>>!!!:>>>>>>>>>>:!!!M$$$$$$MMMRMMM9$$$$$$N$$$$$$$$8MMMX!!!!>!?%?t!!!!!!!
 MMMMMM<>>>>~!!>>::>>>>>>!!!!MM$$$$$BMMNRMMM$$$$$$$$$$$$$$$$BMMH!!!!!>!XXX!!!!!!!
 MMMMMMk>>>>>!!!!!!<>>>>>!!!!?MM$$$$$BM$$MMM$$$$$$$$$$$$$$$$$MMMX!!!!!/?MMX:!!!!~
 MMMMMMM:>>>>!!!X!!!!>>>>!!!!!?M$$$$$$MM8MMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MMX!!>~!!?HHX!!!!!
 MMMMMMMk>>>>>!!?X!!!:>>>>>!!!!?M$$$$$MM$MMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MHX!!>!!!?MX!!!!!
 M9MMMMMM>>>>>!!!MX!?!>>>>>!!!!!M$$$$$BM9MMM9R$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MHX!!!?X!?HX>!!X
 MMMMMMMMX>>>>>!!?MHX!!>>>>>>!!!?M$$$8$MMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MH!!!!>?!?!!>!?
 MMMMMMMMM:>>>>>!!MMHX!!!!!:!!!!!9M$$$$8NMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MX!!!!!?!>!!:!
 MMMMMMMMMk>>>>>!!?MNNX!!!!!!!!!!?M$$$$$MMMMMRM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$NMX!!!!!>!>!!>
 MMMMMMMMMH>>>>>>!!M$$$HX!!!!!!!!!?M$8$$MRMMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MH>!!!!!?!>!
 MMMMMMMMMM:>>>>>!!9$$$MNX!!!!!!!!!MR$$$$MMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8X>/!!!!X!>
 MMMMMMMMMMH:>>>>!!?M$R9$NX!!!!!!!!?MR$$$MMMMMMM9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6!X~!!!?:!
 MMMMMMMMMMMk>>>>?!!M$N$$$$X!!!!!!!!?M$$$$MMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WX>:!!!tX
 MMMMMMMMMMMH>>>>!!!M$$9R5$$W!!!!!!!!!?R$$MMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RRX!!>!!!
 MMMMMMM@MRM8>>>>!!!?M$$B$$$$XX!!!!!!!!?TRMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMMHUX!:!
 MMMMMMM899M$>>>>>!!!?M$B$$$$$H!!!!!!!!!!M?MMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RRMM9$NX!>
 MMMMMMMMRRMN>>:!!!!!!??R$$$$$$X!!!!!!!!X!!?9MMMM9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MM9$$$WX
 MMMMMMMMM5M$>>!!!!!!!!!MM$$$$$$X!!!!!!!?!!!XMMM9M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MM8$$$$R
 MMMMMN8NMMMR>>~>>~>>>!!9M$$$$$$H!!!!!!!!!!!XMMMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMR$$$$N
 $B8R$$$BMMNF>>>::>:>!XHN$$$$$RM9M!!!!!!!!!!XMMMMMB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMN$$$$$
 5B$M$9$$NN$F>>>!!!!Xt8N$$$$$$MM$HX!!!!!!!!XM9MMMMR8$$$$$$$$$$$$$$$$$$N$BM9$$$$$$
 MRRR@8R$$$RX>:!!!XH8$$$$$$$$$9M9$X!!!!>>!XMM$MMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M8$@9$$$$$$
 MMMHMMMMMMM!>!!!XMN$$$$$$$$$MR$$$$X!!!>!!NHM9NMMMM9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M$$$$$$$
 MMMSSS????!!!!!!X8$$$$$$$$$$$M$R$$H!!!>>!9$M$$MMMM8$$$$$$$$$$$$$88$$$$$$88R$$$$B
 !XXSS?Ht!H!!!!!!M$$$$$$$$$$$$N$$$$8X!!>!!M$8$$BMM9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M$$B$$
 !?XXXXHHXX!>!>!!M$$$$$$$$$$$$$$$8$$8X!!!!9$$M$$BN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RBM8$B$$
 XXWW8MM8W8UinsWWN$$$$$$$$$$$$$$$$NR$BXHHHM$$$$$$8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 HMR$$88$$$$$N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RRM9RMMR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 8@@$$R$$BB$$BBBNNN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMMMtSMS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


::,.     .;;:...,:;:r3i,,,,,:;ss;       .,,:,,,.,,,, r@s:
;;rrr;;:. iMBs:,,:rrrs3H;    ;3#@@@@X:.. . ,GAr:,,.,,,,,,. ,@r:
;,;;ri2i;;&A2r, .:;rs2h;  ,;r;,  ;SHMhir; @@@i:,,,,,,,,,,.. @h;
3Sr;;rX&##3r;;;,;s239s:. s@@@@@@@@@@i   ;#@h#3;,,,...,.,,,,,. r@9
S&Hhs;;rsirrrssi3HHr3Ai@@@@@@@##@@@@@@#sr;#@S; . .. .,,,::,,,.. h@
;r;s3&2srrrSsriG&s rG &@@@@@@@@@Xs2X&@@#:2;   2.,,;rSr:...,,,.. s
;@MSss29932i2AAr.,.i#:@@@@MSrX#@@@@AB@@@H    @,.i@X, ......,:,...
 ;H&rh&SsiGHr.,,:, B2@@:    r#@@A@@@@h  .rA   ....... .;..,
 r; 3A r#@@2,,,:::: r2@3,,...  :S@@H@@@@ .2#i .......    A2;:
.s#; #,. ;s;;r;;::, A5@s.  .:, :AM@@&@@@@,As  ......  ;S2s,#X,;
 r2.M:::rX5: ..,:, B;@@@@@,;A@@@@2;3@@@@@@.  ...,.... .@@@##M@@@@@
 rrrA.,,..  .,,, @:@#3AA;5r::;, ,s@@B@@@2 .,...... .@&Sr55G@BB#M
,293A:,;,,......... @s@  i ;i   ;&@ArX@@@  ....... A@:S,.::,,rG2
X@#5,,.2r:,.    @&#, X:Sr .,:ih@; :M2@@  ...... B@,  ..  ..
Mi  ..H3:.r#@@@@@@A@9hM 5@5i2MH,;;s@@h ,H5&@@  ...., ,@A;;s.. .. .
:.   i:,B#i:S23h&9@H;@A.2s;si:.;r@@@#:::M2#@@ .,,,,. ,@@9A2;,. .:
:,.  :; Br,;A@#M#h9@@r#@@;  :&@@@HG&2s:3@#@@@ ..,.,. rM@@M3i;r9
,  .rs:;@rG@@Hr,: r@@G3@@@@MB@@@H@@G2B@#G;XA@M@X ..,,,,  rA@@A3@
..:rsr:,S@rh@#r.. .B@@#M@@@@@#X; r@#SH@@@@@@S2G@@X,..,,,,,..  :9@@
,rir;;::;@3r#@X:, X@@@@##@@@@2s2h#@2G@@@@@@@@@&3@&  .       r
&ir;r;;;.@@2s#@Hri@@@@@#M#@@@G.s2&XG@@#@@@@@@@;;A@@.  s@@@#2. ,..,
r;;;;:;;,,H@Hi3#@@@@@@@@@M@@@r SBM&@@@@@@@@@@@A;s#@G.@@#AGAM@@# .,.,
:::;;;rr;,.r#@M9&B@@M####@@@#.iM@AA@@@@@@@H23rGri&@@BMS:, ,rsS@& ,.,
:;;;;;;;;;:, ,r9GH@#Mh@H@#@@3S@BGh#@M&Aii9iS::rri&@@:rr   ;;9@.,,:
i335r;:,::,. :sAB@@@H@B@@@@sAG3#BMBh325G&;::;::;X@@: .   ;rG@ ,,:
25ir;,&@@@@@#@#@A#@@M@#M@@@@M22#@@@@#&G@Mr:;;;rrrS&@r  ..;SX@;.,,;
  .s@:iSrGM3 @B@@@@@@@@@@@@M@@@@@MA@@@r;;r:,;;iSM@  .,;rX#@; ,:,;
  ,,r#   :; @XM@@@@@@@@@@@@@@G;h&@@@A:;;;;;rrS&@@:,:;rSHMs .,,,,
,;r;:.9. Si;, @23@@@@r, i&@Ai   ; rs;;;;;;rrG@GrS5iSHA; .,,,, ,
:;;;;r;2@@@Ai,;@Sr;r@;        hs;;;r;;s9@@;s#@@#; .:,,,. r@
:;;: :;:,,;M@#@#2i;:A  . :. .,.  h2;:;;rrsh@@rr, ;5 ,,,:,,, S@i
::;, .;;:::Xsi@9rr;:#      .,: ,#;:;r;sSA@@:..;  ...,,,, ;M;
::::,;;;:;&hrr#r;:;r@@ABi,  :rS22iMhr;;rs5A@@s,.rh.    ., hX:,
 .:;;..:BAi.3S::,;2@: ;@BMB#93r:. :#Xr;ri2B@@..:riii@@@@@@h: . Bs,s
2@@@@@@#5rr:.@A95;r@@  .,:.  r3AA9Ssi5hB@@,.:::r s;:;::i@@5. Ms,i
G;. ,sB@; ;#@M@@#B@:.,,;:A@A#@@ASr;riSSX@@@:;;,  .:i;:r;..r@S 9H:r
;   ;H#2@@@@@@@@#S&##H92sr;::;;ri232X@@@,   :i9A;; ;Sr.X@ ,@9;
;:.  ,;H@@@HS;::,::;srrr;rrrr;;ri22XGM@@@, ,:r;;,  2S ,s:r@: r@B
5:  :i2Sr;:.. ..,;;rriS23&AA9GB#@@@@@@@A:,;:,,,:,:.,,,2, ,r:2@:..s@
  :Hssrrrr:,,. :Si2GM#@@@HB@@@@@@@@@#S::;r, ..,,::: r5.rrs@@.::,;
sM@SH2;:::.  sM@@@@@HS:  @@@@MSr,         .:.,;S2##,,:;;s
9iG;::.,..;XM@@@3M@@@@@@@@@h@@@@#r.   ::..,.;;:   . ,;@3,.:;;;s
sr&r:@@;i#@H,##M@#&3555253MMMAHM@@@@@@Hs  .,  ,;;;;: ,r;.:;;;r;s
r;B@@:3A@@r@h;3;:;srsrrrrrsriiSSiiSX3AM@@S      .;s;S2:;;;;;;r
r:s25H@:2Hr.@23s,;;;;;;:;;;;;;;;rrrrr;;;s3B,       .iAr;;;;;;i
r:;#X;:i;;;G5Msh5225SiSissrrs;;;;;;;;;:::;r2r       ,rrsssssi


                 ((((((((
                (((((((((((
                (|- - ((((
                (|0 0 ))))
                 | ^  |: )))
                 \ ~ |* ((
                - -   ))
               |      SS"
               / v   \  Ss"
               @ | @  |  |"
               \__\_____/ , |
          _--_    |/    /| |
         /   -_  /    / \ |
         /  _  ". | .   |  | |
        / _- -_  '.-""-- \  | |
       ,' / , ; -_      |  | |
     _,-" /  ', ,  -_    ,'  | \__
    >_ _ _]    , \  - _ _ .' ___\____\
           . ) """""""""""''
           /_-"


                          #######
                         ###~~~~~~~#
                       ###~~~~~~~~~~~#
                       #~~~~#~~~~~~~~~~#
                      #~~~~~#~~~~~~~~~~~#
                      #~~~~~~#~~~~~~~~~~~~#
                      #~~~~~~#~~~~~~~~~~~~#
                     #~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~#
                     #~~~~~~# ##~~~~~~~~~~~#
                     #~~~~~~#   #~~~~~~~~~~~#
                     #~~~~~#    #~~~~~~~~~~#
                     #~~~~~#    #~~~~~~~~~~#
                    #~~~~~#     ##~~~~~~~~#
                    #~~~~#       #~~~~~~~~#
                    #~~~~#        #~~~~~~~#
                    #~~~~#        #~~~~~~#
                    #~~~#         #~~~~~#
                   #~~~~#         #~~~~~~#
                   #~~~~# ###        #~~~~~#
                   #~~~~#  ##     ### #~~~~~#
                   #~~~~#    #   ##   #~~~~#
                   #~~~~#           #~~~~#
                  #~~~~~#  ###     ### #~~~~#
                  #~~~~~# # #  #   # # #~~~~~#
                  #~~~~~# ###  #   ###  #~~~~~#
                  #~~~~~~#    #      #~~~~~#
                  #~~~~~~#    #      #~~~~~#
                  #~~~~~~#    #       #~~~~~#
                  #~~~~~~#    #       #~~~~~#
                  #~~~~~~#    ##      #~~~~~~#
                  #~~~~~##          #~~~~~~#
                  #~~~~~#=#         ##~~~~~~#
                 #~~~~~~#=#   #####    #=#~~~~~~#
                 #~~~~~~#=#  ##   ##   #=#~~~~~~#
                 #~~~~~~#==#  #####   #=#~~~~~~~#
                 #~~~~~~#===#       #=#~~~~~~~#
                 #~~~~~~#=#==#      #=#~~~~~~~#
                 #~~~~~~##.#=##     #==#~~~~~~~#
                 #~~~~~~#..#=# #    ##=#~~~~~~~~#
                 #~~~~~~#...## ##   # ##~~~~~~~~~#
                 #~~~~~~#...#   ##### #~~~~~~~~~~#
                 #~~~~~#.....#     #~~~~~~~~~~~#
             #   #~~~~~~#......#   ###~~~~~~~~~~~#
             #~#   #~~~~~~#.......#  ##..#~~~~~~~~~~~#
             #~~#####~~~~~~~#........# #...#~~~~~~~~~~~#
             ##~~~~~~~~~~~~~#.........#...#~~~~~~~~~~~~#
           ####..#~~~~~~~~~~~~#........#....#~~~~~~~~~~~~#
          ##.......#~~~~~~~~~~~#........#....#~~~~~~~~~~~#     
         #.......#.#~~~~~~~~~~~#........#....#~~~~~~~~~~~##   ###
         #.......#...#~~~~~~~~~#........#.....#~~~~~~~~~~~~~#####~~~
         #.......#....#~~~~~~~#.........#.....#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#
        #.......#......#~~~~~#..........#.....#~~~~~~~~~~~~~~~~~~##.
        #......#........#####..........#.......#~~~~~~~~~~~~~~###...
        #.......#......................#.........##~~~~~~~~~~~#......
        #.......#......................#...........#~~~~~~~~##.......
       #........#...............#......#............#~~~~~##.........
       #.......#................#.....#..............#####...........
       #........#...............#.....#...............................
       #........#...............#....#................................
      #.........#...............#...#........................#........
      #.........#...............#...#.......................#.........
      #.........##...............#...#.......................#.........
      #........#.#...............#...#.......................#.........
     #.........#.#..............##...#.......................#.........
     #.........#.#..............#....#......................##.........
     #.........#..#..............#....#...................####..........
    #..........#..#..............#...#..................##...#..........
    #..........#..#..............#..#..................#....#...........
    #...........#..#.............#...#.................#.....#...........
    #...........#..#............#....#................#......#...........
   #............#..#...........#.....#...............#.......#...........
   #............################.....#...............#......#............
   #...........#   #.........#####.#..............#.......#............
   #...........#   #...............##..............#.......#...........#
  #............#   #.................##...........#........#...........#
  #...........#   #....................#####......#.......#...........#
  #...........#   #.........................########......#...........#
  #...........#   #.................................###..#...........#
 #............#   #....................................###...........#
 #...........#    #..................................................#
 #............###### #..................................................#
 #............#.....#####................................................#
 #.............#####.....##.............................................#
 #.........................####.........................................#
#..............................###.....................................#
####..............................##...................................#
#...##..............................###................................#
#.....###..............................##.............................#
#####....##..............................###..........................#
#....###...#................................####......########........#
#.......#..#...................................####.##........####...#
 #.......#..#..................................#  ####...........#.#
 ####....##.#................................##    ######......##
   ###...#.#...............................#       ##....#
     ########.##..........................#        #####
         #..###########....#######....#          #
         #.........#...#####.#....#############     #
         #........#....#.#.#.#......#..........####   #
         #.......#.....#.#.#.#......#.............###  #
         #......#......#.#.#.#......#...............## #
         #......#......#.#.#.#......#.................##
         #......#......#.#.#.#.......#................#
         #......#......#.#.#.#.......#................#
         #.....#.......#.#.#.#.......#................#
         #.....#.......#.#.#.#.......#................#
        #......#.......#.#.#.#.......#................#
        #......#.......#.#.#.#........#...............#
        #......#.......#.#.#.#........#...............#
        #.....#........#.#.#.#.........#...............#
        #......#........#.#.#.#.........#...............#
        #.....#.........#.#.#.#..........#..............#
       #.......##############.#..........#............###
       #......#       ###########...........####***#
       #......#            ######.#####********#
       ########               #*************#
       #******# ########################## #*************#
      #*******# #*************************# #*************#
      #*******# #*************************# #**************#
      #*******# #*************************# #********##*****#
      #********# #*************************# #*******# #****#
      ##*******# #*************************# #*******# #****#
     ## #******# #***##********************# #********##*****#
     # #******# #**# #***********##******# #***************#
     ###*******# #**# #**********# #*****# #**************#
     #**********# #***##***********# #*****# #**************#
     #*********# #*****************##******# #*************#
     #*********# #*************************# #*********####.#
     #*********# #*************************# #******###.....#
     #*********# #************************#  #****##.........#
     ####******# #************************#  #*###...........#
     #...#####*# ###########*************#  ##..............#
     #........##       #############  #................#
     #.........#######           ###.................#
     #.........#......######################...................#
     #...........#.........................#....................#
     #...........#.........................#....................##
     #............#.......................#......................#
    #..............#.....................#.......................#
    #...............#...................#........................#
    #...............#..................#.........................#
    #................#.................#.........................#
    #..................#...............#..........................#
    #...................#..............#..........................#
   #.....................#............#...........................#
   #......................#..........#............................#
   #.......................#.........#............................#
   #.........................#.......#.............................#
   #..........................#......#.............................#
   #..........................#.....#..............................#
   #...........................#....#..............................#
  #.............................#...#.............................#
  #..............................#..#.............................#
  #..............................#..#.............................#
  #...............................##..............................#
  #...............................# #..............................#
  #...............................# #.............................#
  #...............................# #.............................#
  #..............................# #............................#
  #..............................# #............................#
 #...............................# #...........................#
 #...............................#  #...........................#
 #...............................#  #...........................#
 #...............................# #............................#
 #..............................#  #...........................#


                         {((((((}
                         {)))))))))
                        ((((( _ _))
                        )))))) . (.((
                        ((((((  <)))
                       _))))))  - /(
                      .-' (((((.--' )))
          .-'''''-._     _.-'     :: (((((
         .`     '-.  .-'   _.-'' :::)))))))
         :       ':-:  _.-' :'  .:::((((((
         :        .:  .:: : :   ::::)))))))
         :.     ..::  .:: : '   ::::((((((
          :.    (::: .:::: : :   o ::)))))))
    _.-.     :.    \/ :-'-'-'-'`'-.-'`:: :((((((
 __.-'  _\    _ :.    \ /       ))):. :))))))
 (  .-' ;;'-.-''' '':.    :       (((((:. :((((
 ```'-..-.;._ _.-''-.\     :       ))))):.  ))))
 __.-'  _\_.`'    \    :      (((((((:. '(((
(  _.-' ;;           :          :. '---.__
 `'''-....;;,,,,,,,,,,,,,,,;,___:           \:..b===='


             ...uueW$$$$No.
            .uod@$$$$RRRMMMMMMMMMMMMMM8$o
        .uoW$RRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$RRRL
       4MRRMMMMMMMMMMMMMMM!?!!!!!!!!!MMMM??MRM&
       MMMMMMMMMMMM?!!!!!!!!~~``   !MMM!!XMSM!
       'MMMMMM!M!!!!!!!!~. !!TM?2X!(%!!XMXX!X?MM
       'MMMM!!!!!!!~` .:+X:(??X!!!!!!`?XX?("`
       !XMMMX!!!~   :!XMH!!!X!%!?!!M!!!!!!MMx
       !MMMMM!!!   !!XMMS!!!!!!XX!!X.!!
       !!MMMM!!!   :!XX!!:!!!!/!!!X.~ ~!:
       !?MMMM!!!   mMRX!!!!!!!!(!!!!!(. ~!!!!
       !XMMMH!!!)  .X?MM$Xx(!!!!~((~!~(! (~X@R$N
       `XMMMM!!!! -!!!!HMM!M!XX!!:~ ~!  : :RMMMMMB
       'MMMMX!!!! :X!!XMMMMSM!!!~`:(~ ..~':MMMMMMMM)
       'XMMMM!!!!:!!?XMMMMMM!!!!)~ '   XMMMMMMMMM)
       XMMMM!!!XHMMMMMMMMMM!!!!!~ ~  XMMMMMMMMMM
       !MMMM!!!!MMMMMMMMMMM!!!!! :: XMMMMMMMMMMf
       'XMM?!!!!!!/?MMMXX!!!!!!!~'(~~XMMMMMMMMMM
        MMMM!!!X!/ ?MMMMMM!!!!~:((` XMMMMMMMMMM!
        XHM!!!!!!~ !MMMMMM!!!((~(~ MMMMMMMMMMM~!
        ~M!!!~!!` '!MMMMM!!!~~ !~ XMMMMMMMMMXM!
        '!!(~~~. (!MMMM!!!!~~~ ~XMMMMMMMMMM!!X
        '!!~   '!!!MM!!!!~  `SMMMMMMMM!!!XX!:  
        X!(:(  !!!!!!!!!!: .(XXMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!
       '(~!!!!~~(!!!!!!!!!!!HMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
       X/~-!!!!!!!!!!!!!!!MMMMMMMMMMMMMMX!!!!!!!!!!!!!
       X!!!!!!!!!!!!!XXHMMMMMMMMMMMMMMMM!!?!!!!!!!!!!!
       !X!!!!!!!!!!!XXMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!X!!!!!!!!!!!!
     .!M%X!!!!!!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!X!!!!!!!!!!!
  !!!(xMMMMM!!!!!!!XXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!~`!!!!!!!!!!!!!
  ~!!!?MMMM!!!!!XXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!) :!!!!!!!!!!!!
  '!!XHMM?!!!!HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!'!:'~!!!!!!!!!!!!
  '!XHMMM!!!!MM!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!~:`' ~!!!!!!!!!!!!
 :.!!!MMMX!!!MM!HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~!:!~`!: ~(!!!!!!!!!!!!
:!!!X!!MMM!!!!!XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!` ' ( ~!!!!!!!!!!!!!
MMX!!!!!!!!!!!!XMMMMMMMMMMMMMMMMMMM./!!!~   :!!!!!!!!!!!!!!
MM!!(~!!!!!!!!!XMMMMMMMMMMMMMMMMMM!(`!~!. :(!!!!!!!!XXMHXHMMM
!!!!!!!!!!!!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMM!!!(:!!!!!!!!!!!!!!?MMM$M$$M
!!!!!!!!!!!!!!!!!MMMMMMMMMMMMMMM ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??MMMM
!~!~~~~!!!!!!!XXMMMMMMMMMMMMMMM~  `!!!!!!XMWWX!!!!!!!!!!!!!
~   !!!!!XMMMMMMMMMMMMMMMMMXx.  !!!!!!$$$$$$X!!!!!!!!!!!
~   !!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMM$$R:!!XXXXXXXXM$$$$MX!!XX!!!!!!
(   '!!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMM$R!M$$$$$$$$MMMMRMMMMMM$$$$$BM8
~'   !!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMR!X$$$$$$$$$5$$$$MMM$888M$$$$$$
    !!!!!MMMMMMMMMMMMMM\MM!!M$$$$$$$M!!!?MMMMR$$$$$$$$$$$
xM.   `!!!MMMMMMMMMMMMM!X%!MMk~MR!!!!!XXX!!!!MMMMMMM$$$$$$$
MMM.   !!!MMMMMMMMMMMMXMMXMHXMX!!!!!!!M$$$$X!!!?M!MRMR$$$$$
!MM$   !!!?MMMMMMMMMXMMMMMMXX!MMMWWHX!!MM!!!!!!!!!!!!!?MMM$

Страницы: 123456712